Jørn Buch

Historiker, forfatter og foredragsholder

Jørn Buch er historiker, forfatter og foredragsholder, med speciale i Sønderjylland, dansk identitet og europæiske mindretal.

Foredrag

Jeg holder foredrag i hele landet. Et foredrag tager 1-3 timer og holdes for forsamlinger i alle størrelser.
Tag gerne direkte kontakt , hvis du ønsker mere info om mine foredrag

1864 og de nationalliberale

1864 og den danske selvforståelse - da Sønderjylland gik tabt

Der er stadig ”krig” om Sønderjylland, i hvert fald omkring markeringen af nederlaget i 1864 – og dermed om dets betydning for den danske identitet. Falske profeter lader stadig falske toner dominere den ”danske koncert”.

Arnhem 1944

Operation Market Garden

Augustenborgerne

Augustenborgerne er for mange danske ensbetydende med nationalt forræderi op til den første slesvigske krig i 1848.

Det var Augustenborgerne som kom til at stå i spidsen for det slesvig-holstenske oprør i marts 1848, den opstand som i realiteten udløste borgerkrigen mellem de danske og de tysksindede og som med den anden slesvigske krig i 1864 var medvirkende til tabet af Sønderjylland.

Balkan

Berlin - Tysklands nye hovedstad

Bismarck

En af Europas absolut største politiske begavelser

Men han er også fortsat en meget omstridt person, da han samtidig var en hensynsløs og kynisk pragmatiker, som brugte alle til rådighed stående midler for at nå sine mål.

For danskerne står han som den negative erobrer af Sønderjylland i 1864, men for mange tyskere blev han helten, som samlede og skabte det moderne Tyskland i 1871 – gennem tre krige, gennem ”jern og blod”, som han selv sagde.

Brun sovs og frikadeller

I disse år er mange optaget af, hvad det vil sige at være dansk.

Hvad er det særligt danske og hvordan adskiller danskerne sig fra andre folk? Nogen mener at brun sovs og frikadeller er typiske danske retter, og at det måske er det eneste danskerne er fælles om. Men det er en falsk opfattelse.

Churchill - the Bulldog

Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som Churchill.

Foredraget vil fortælle om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men han var som journalist konstant på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika.

Da sønderjyderne vågnede

da Vinci mysteriet

Findes der en hemmelig loge, som mener at Jesus var gift med Maria Magdalene? Fik Jesus og Maria Magdalene et barn, som blev grundlaget for den franske kongeslægt Merovingerne?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive diskuteret og søgt besvaret i foredraget om da Vinci mysteriet og herunder vil det også blive diskuteret, hvad der er fup og hvad der er fakta i Dan Browns bog – og hvad der kunne være sket, men hvor svaret alene er overladt til fantasien.

Danske kunstnere i München

Da det blev populært for danske kunstnere at tage til Rom på dannelsesrejse i slutningen af 1700-årene og første halvdel af 1800-årene, var München et naturligt sted at stoppe. München udviklede sig derfor til at blive centralt sted for videreuddannelse af kunstnere fra hele Europa. Det var før nationalismen satte skel mellem de forskellige folk.

De baltiske lande

Kun eventyrere vil arbejde for de baltiske landes løsrivelse

Det sagde Gorbatjov kort tid efter murens fald. Men de baltiske lande har nu været selvstændige siden 1991, en selvstændighed ikke uden store omkostninger.

Med udgangspunkt i de aktuelle forhold omkring de baltiske landes optagelse i EU, vil foredraget belyse balternes meget forskellige og meget komplicerede historie.

Den danske sang

Hvad synger vi om?

En syng-sammen-aften med udvalgte sange fra bl.a. Højskolesangbogen, hvor der vil blive gjort rede for den danske sang-tradition. De fleste danske opfatter Højskolesangbogen og det at synge sammen som noget typisk dansk! Men hvornår og hvorfor startede man at synge sammen i Danmark? På hvilken måde har Sønderjylland spillet en rolle for den danske sangtradition? Og hvad er det vi synger om?

Den mørke Middelalder?

Om middelalderen i Sønderjylland

Den nationale kamp

Efter krigen 1864 mistede Danmark hele Sønderjylland mellem Kongeåen og Ejderen. Sønderjylland blev i 1867 en del af Prøjsen, som selv fra 1871 blev en del af det nye Tyskland. Umiddelbart efter 1864 kunne de dansksindede sønderjyder optere for Danmark, dvs. de kunne vælge dansk statsborgerskab. Gjorde man ikke det, blev man automatisk prøjsisk statsborger.

Det moderne Kina

Hvad er det moderne Kina?

Det er svært at forestille sig den rasende kapitalisme i Kina i dag uden at sætte den i forhold til det kommunistiske system. Kina’s kommunistiske system fik en helt anden drejning end den sovjetiske og den østeuropæiske kommunisme, da den i høj grad byggede på bønderne og på den kinesiske tradition fra Konfucius.

Dolor patriae

Historikeren A.D.Jørgensens kamp og gerning

Dronningens gobeliner

Dronningens nye gobeliner i Riddersalen på Christiansborg blev indviet til dronning Margrethes 60-års fødselsdag i år 2000.

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Gobelinerne og for Gobelinernes funktion i den repræsentative Riddersal med dens klassiske arkitektur. Men der vil især blive fortalt om Gobelinernes historiske indhold og om den holdning til historien.

DSK og 1.verdenskrig

Da 1.verdenskrig brød ud i 1914, var hele Sønderjylland en del af Tyskland. Og det betød, at alle unge mænd kom til at udøve tysk krigstjeneste ”for en sag der ikke var deres”.

Foredraget vil gøre rede for udviklingen af 1.verdenskrig med hovedvægten på de dansksindedes oplevelser på Vestfronten.

Firenze og Toscana

Firenze var Renæssancens vugge, og var da Italiens vigtigste by økonomisk og kulturelt, hvad der gav byen en kolossal indflydelse på udviklingen i Europa.

Firenzes og Toscanas glansperiode falder sammen med familien Medici, som i første omgang regerede byen fra 1434-1494, senere vendte de tilbage som hertuger. Hos Medici’erne var mange kunstnere ansat, bl.a. Fra Angelico, som har udsmykket San Marco klosteret med de mange charmerende fresker. Men vi skal også møde Masaccio i Santa Maria Novella og i Brancacci-kapellet. Ligeledes Donatello, men frem for alle Michelangelo, som startede sin karriere hos Medici’erne i Firenze.

Frederik VII og grevinde Danner

De fleste danske frygtede for den senere kong Frederik VII, da han arvede tronen efter sin far i 1848.

Han havde da ført et ret utilpasset liv langt fra alle konventioner for en kronprins. Specielt var mange forargede over hans forhold til Louise Rasmussen, som han som konge ophøjede til at være grevinde Danner. I dag er der ingen der er i tvivl om, at det var grevinde Danner, som sørgede for at holde skik på kongen – uden hende ville han være gået i hundene.

Genforeningen

Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?

Disse og man andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.

Glücksborgerne

Kronprins Frederik er nærmeste arving til den danske trone i den yngre glückborgske linie. Efter brylluppet med Mary Donaldson og deres første barn prins Christian, vil Glücksborgslægten blive ført videre i lige linie.

I foredraget vil der blive gjort rede for Glücksborgernes historie og baggrund. Der vil blive gjort rede for slægtens udvikling fra en inferiør og ubetydelig tyskorienteret hertugslægt - som meget sent fik tildelt slottet Glücksborg - til en kernedansk fyrstefamilie i et moderne og demokratisk Danmark, hvad kronprins Frederiks adfærd og uddannelse vidner om.

Grundlov og folkestyre

De tilsølede bønder og de dannedes demokrati

Grundtvig og Grimm - Blut und Boden

Dansk og tysk national identitet - ligheder og forskelle

Grænselandet som model?

Drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland

Foredraget vil gøre rede for, hvad der skabte disse konflikter mellem dansk og tysk i Sønderjylland, men også gøre rede for, hvad det er for forhold, som har ændret sig under og efter Besættelsestiden, og hvordan forholdene siden slutningen af 1980’erne fuldstændig har skiftet karakter. Men endnu ved 75-års jubilæet for Genforeningen i 1995, var der voldsom modstand mod tysk deltagelse i jubilæumsfestlighederne. I dag er modsætningerne afløst af et stadig tættere grænseoverskridende samarbejde.

H.C. Andersens eventyrlige rejser

”At rejse er at leve”, skrev engang H.C.Andersen, og få danske digtere har som han rejst så meget i Europa. Mange af hans rejser har sat sine tydelige spor i hans forfatterskab.

Foredraget vil gøre rede for H.C. Andersens mange rejser og for rejsernes betydning for udviklingen af hans danske nationale identitet, men en national selvforståelse som - i sin åbenhed overfor andre nationer - var langt forud for sin tid. I den forstand er H.C. Andersen en moderne europæer!

Habsburgerne

Europas multietniske eksperiment

Foredraget vil gøre rede for habsburgernes oprindelse som grever fra et beskedent schweizisk slot til som storhertuger at arve nogle østrigske områder og blive kejsere i Det tyske Rige. Gennem effektiv familiepolitik lykkedes det Habsburgerne at få samlet store dele af Mellemeuropa under sig, hvad det blev grundlaget for dem multietniske stat. Det blev også Habsburgerne som kom til at stå i spidsen for det kristne Europas kamp mod det tyrkiske Osmannerrige, en kamp som fortsatte indtil 1.verdenskrig.

Hiort Lorenzen og Laurids Skau

Sønderjyske kæmper for demokrati og identitet

Foredraget vil gøre rede for de to mænds meget forskellige baggrund og dermed også deres politik. Men skæbnen førte dem sammen for en kort stund, da de fra hver sin lejr fik en fælles interesse i at bekæmpe slesvig-holstenismen – Hiort Lorenzen fordi den var blevet for konservativ under den augustenborgske hertugs dominans og Laurids Skau fordi slesvig-holstenerne var tysknationale.

Hitler

Den bøhmiske korporal og verdensherredømmet

Foredraget vil gøre rede for Hitlers baggrund og udvikling i begyndelsen af 1920’erne i Weimartidens München, hvor han udviklede sine forestillinger i bogen ”Mein Kampf”. Men der vil også blive fortalt om hans funktion som fører og rigskansler efter magtovertagelsen i 1933 og herunder hans forestillinger om det tredje tyske rige som det nye tusindårsrige. Foredraget vil til sidst diskutere Hitlers betydning for det moderne tyske demokrati.

Hitlers München

Entartet, ølstuer og Chamberlain

Istanbul

Kampen om sjælene

Kirken mellem dansk og tysk 1864-1920

Foredraget vil gøre rede for, hvordan kirken blev brugt og misbrugt af myndighederne. Og foredraget vil også komme ind på forholdet mellem det principielt nationalt neutrale Indre Mission og de mange nye danske frimenigheder, men der vil også blive gjort rede for mange præsters neutrale og redelige gerning, som da også medførte, at mange af præsterne blev genvalgt til de danske menigheder efter Genforeningen i 1920.

Kosova

Europas nyeste stat

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for opløsningen af Jugoslavien og dermed for udviklingen af de mange regionale krige og konflikter på Balkan. Der vil desuden også blive set på de mange nationale mindretalsproblemer på Balkan og specielt i den nye stat Kosova, som ligger i serbernes hjerte omkring Solsortesletten - det serbiske Dybbøl.

Kunstnergaven

Dansk kultur til sønderjyderne 1920

Foredraget vil gøre rede for kunstnergavens komplicerede historie og vise en lang række af de berømte og smukke billeder oa., som udgjorde kunstnergavens hovedværker, bl.a. af Joakim Skovgaard, Tuxen, Anna Ancher, Slott-Møller o.m.a.
Kunstnergaven blev efter Genforeningen spredt, men samlet i sin helhed en enkelt gang på Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder i 1995 - i anledning af 75-året for Genforeningen.

Lübeck

Hansestædernes dronning

Mao, det moderne Kinas skaber

Forbryder eller folkehelt?

Mao har som ingen anden enkeltperson haft betydning for det moderne kommunistiske Kina’s udvikling. Da formand Mao døde i 1976, var der overalt ægte landesorg over tabet af ”den store rorgænger”, som han blev kaldt. Han var allerede i levende live blevet en legende og æres stadig overalt i Kina, bl.a. med det store Mausolæum på Den himmelske Freds Plads i Beijing.

Mozarts liv og rejser

Constanze og Nissen fra Haderslev

Foredraget vil gøre rede for Mozarts opdragelse og udvikling gennem de mange rejser i Europa og om hans besværligheder med kejserhoffet i Wien. Der vil også blive fortalt om hans forhold til sin 5 år yngre kone Constanze, som blev ung enke med to børn, da Mozart døde allerede i 1791 som 35-årig. Hun blev senere gift med den sønderjyske diplomat G.N.Nissen og boede i en overgang i København. Constanze og Nissen ligger begravet på samme kirkegård i Salzburg.

München

De bayerske kongers klassiske by

Napoleon

Napoleon spiller stadig en rolle for franskmændene.

Foredraget vil se på baggrunden for Napoleon og hans glorværdige militære karriere, hvorfor han havde så stor succes som general. Men foredraget vil også se på hans tid som kejser og diskutere, hvorfor han led sit Waterloo i 1815.

Nordens Wittenberg

Reformationen i Sønderjylland

Foredraget vil gøre rede for udvikling i Sønderjylland i 1500-tallet - hvorfor Haderslev havde en særlig funktion og hvilke konsekvenser det fik for Sønderjyllands videre skæbne.

Oldenburgerne

Den gamle danske kongeslægt

Overlord og D-Dag

Invasionen i Normandiet

Foredraget vil gøre rede for udviklingen af 2.verdenskrig med hovedvægten på forberedelserne til operation ”Overlord” og landgangen på Normandiets kyst den 6.juni 1944, D-dagen.

Pandora’s æske

Mindretals- og nationalitetsproblemer i Europa

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for de mange etniske og nationale mindretalsproblemer i Europa og se på, hvordan de har udviklet sig og hvordan de evt. kan løses. Der vil i den sammenhæng blive taget udgangspunkt i den danske-tyske grænselandsmodel, men mindretallenes situation vil også blive relateret til de sidste nye internationale konventioner om beskyttelse af nationale mindretal og charteret til beskyttelse af mindre talte sprog.

Paris

Byernes by

Foredraget vil gøre rede for Paris’ historiske udvikling, hvorfor Paris blev så moderne og mondæn en by i 1800-årene og hvordan kunsten og kulturen har sat sig så dybe spor i den parisiske arkitektur i dag med les Grand Travaux, bl.a. Spreckelsens nye store triumfbue i la Defense.

Polen i 1000 år

Nationernes Kristus

Foredraget vil gøre rede for hvorfor Polen, som engang var Europas absolut største magt, kunne gå i opløsning for 200 år siden. Og der vil blive gjort rede for, hvad det var for kræfter som holdt sammen på det adskilte polske folk.

Prag

Den gyldne bøhmiske stad

Renæssancen og humanismen

Hertuger og skøger, drømme og virkelighed

I foredraget vil der blive gjort rede for humanismen som den kulturelle strømning, der ud fra litterære studier begyndte at sætte spørgsmålstegn ved de traditionelle dogmer, som ofte var blevet fastholdt af kirken. Der vil også blive vist, hvordan rige borgerlige familien optrådte som mæcener, bl.a. Medicierne, og støttede nybrud indenfor arkitektur, skulptur og billedkunst og dermed fik afgørende betydning for kunstnere som Brunelleschi, Alberti, Masaccio, Donatello og senere Botticelli. Med dem satte kunsten nye normer og nye højder!

Revolution og borgerkrig

1.slesvigske krig og Grundloven 1849

Rom

Den evige stad

Foredraget vil gøre rede for ”arven fra Rom” - på godt og ondt! Vi skal høre om kejsernes Rom som blev afløst af pavernes Rom for til sidst at se på Berninis Rom.

Ruhr

Fra kul til kultur

Foredraget vil gøre rede for Ruhr-områdets historiske udvikling. Der vil blive gjort rede for Ruhr-området som dynamo i kejsertiden og for Ruhr som kastebold mellem stormagterne i Mellemkrigstiden med Ruhr-besættelsen som et højdepunkt. Til sidst vil foredraget også gøre rede for det moderne Ruhr og forklare, hvorledes det har været muligt i efterkrigstiden, at udvikle og omdanne Ruhr-området med flere nye Universiteter til et grønt og dynamisk kulturcentrum.

Schengen og EUREGIO

Et grænselæst eller grænseoverskridende Europa?

Skåne

Mellem Danmark og Sverige

Foredraget vil se på Skånes historie, først som den rigeste del af de danske provinser men dernæst på Skåne under Sverige og dermed som katalysator for de dansk-svenske konflikter. Foredraget vil også komme ind på de mange skåninge, som tog til Danmark i slutningen af 19. århundrede, hvor mange andre ellers tog til Amerika.

Stalin

Elsket og hadet

Synnejysk identitet

Har sønderjyderne en egen mentalitet?

Foredraget vil komme ind på det særligt sønderjyske i dag, både omkring identiteter og mentaliteter, sprog og historie.

Sønderjylland i dag

Underlige vaner eller blot anderledes?

Sønderjylland er Danmarks eneste faste landegrænse mod Tyskland og den øvrige del af Europa. Derfor er sønderjyderne også særligt opmærksomme på forskelle mellem danskerne og tyskerne, og bevidste om, at der meget forskellige regler og love på hver sin side af grænsen. Vi er i Sønderjylland ikke mere eller mindre danske end folk på Fyn og Sjælland. Men for sønderjyderne er det at være dansk ikke noget selvfølgeligt, det er noget man er sig bevidst.

Sønderjylland som republik

Sønderjyske arbejder- og soldaterråd under

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for denne rådsbevægelse og for dens udvikling i de sønderjyske byer og landsogne, herunder Bruno Topfs kortvarige funktion som såkaldt præsident for republikken Als.

Tito

Partisan og præsident

Tordenskjold

Den danske søhelt.

Foredraget vil gøre rede for Tordenskjolds dramatiske liv og gerning og se på, hvorfor han spiller så stor en rolle i den danske myte.

Tyskland, ja, men hvor ligger det?

Tysk national identitet før og nu

Versailles-freden

Drøm og diktat

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Versailles-freden og dens indhold, ligesom der vil blive diskuteret dens konsekvenser for udviklingen i Mellemkrigstiden og dermed for udbruddet af 2.Verdenskrig kun 20 år efter Versailles-fredens ikrafttræden.

Vikinger og vold

Danernes dåd og virke

Foredraget vil gøre rede for udviklingen af Vikingetiden i Danmark og herunder den voldsomme ekspansion til England oa. steder, samt gøre fortælle om, hvorfor Harald Blåtand ”vandt sig al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. Foredraget vil derfor også give en forklaring på, hvorfor Harald Blåtand skulle udvide Danevirke, som man i gamle dage troede var blevet bygget af hans mor dronning Thyra.

Wien

Kulturens og musikkens by

Æ natue o e optugtels'

Synnejysk sproch o identitet å synnejysk

Foredraget vil se på det sønderjyske sprogs funktion i tidens løb og specielt give nogle eksempler på den sønderjyske humor i forhold til den tyske nabo. Gennem en række muntre sønderjyske historier vil sprogets funktion som kulturbærer blive belyst. Sprogets betydning i dag og i fremtiden vil også blive berørt som et spændingsfelt mellem ”æ natue o æ optugtels”.

Bibliografi

Danmarks historie 1800-1980. Fra tradition til rodløshed?
Gad, 1982

Hvor går grænsen?
Sønderjyske Årbøger, 1997

Mindretal i Europa – en Pandora’s æske
Haderslev Statsseminarium, 2000

Forestillinger om Sønderjylland før og nu
Sønderjysk Månedsskrift, 2000

Hiort Lorenzen – han talte dansk og han vedblev at tale dansk
Historisk Historisk Samfund for Sønderjylland, 2002

Grækenland og dets grænser
Geografforlaget, 2004

Synnejysk historie – 75 fortællinger om Sønderjyllandshistorie
Æ synnejysk Forening, 2005

1.Verdenskrig – årsager og forløb
Historisk Samfund for Sønderjylland, 2006

Læreruddannelse 1884-1920/2009
University College Syd, 2009

Rønshoved Højskoles historie 1921-2021
Manuskript, 2021
Læs eller download manuskript

Kontakt

Jørn Buch
Toldbodgade 7, 2. th.
6100 Haderslev

mobil: 25 64 33 08
mail: jbu@jorn-buch.dk